Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής

8.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει καθήκον να μελετά το περιεχόμενο των αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση τον παρόντα Νόμο, να προβαίνει σε αξιολόγηση των αιτήσεων για αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και σε αξιολόγηση οποιωνδήποτε θεμάτων που προκύπτουν σε σχέση με τις αιτήσεις ή που τίθενται ενώπιόν της για εξέταση και να συμβουλεύει τον Υπουργό για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να εξετάζει και να υποβάλλει τις απόψεις της στον Υπουργό αναφορικά με τα εξής θέματα:

(α) οποιοδήποτε θέμα μπορεί να προκύψει πριν από την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων·

(β) κατά πόσο θα πρέπει να εγκριθεί ή απορριφθεί οποιαδήποτε αίτηση που υποβάλλεται με βάση τον παρόντα Νόμο·

(γ) τη μεταβίβαση άδειας ή εκχώρηση δικαιωμάτων που πηγάζουν από άδεια από ένα κάτοχο άδειας σε άλλο φορέα·

(δ) τον καθορισμό οποιωνδήποτε όρων στον αιτητή σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής του, καθώς και οποιαδήποτε αναθεώρηση των όρων αυτών·

(ε) το βαθμό επικινδυνότητας στο περιβάλλον που μπορεί να προκύψει από την παροχή άδειας έρευνας και άδειας εκμετάλλευσης σε οποιοδήποτε φορέα και ενδεχόμενα μέτρα προστασίας του·

(στ) τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση και τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που ασχολούνται με τις εν λόγω δραστηριότητες κατέχουν τα κατάλληλα επιστημονικά προσόντα·

(ζ) μέτρα προστασίας της ναυσιπλοΐας· και

(η) οτιδήποτε άλλο η Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να εξετάσει και το οποίο έχει σχέση με τις αιτήσεις.