Συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής και διαδικασία

7.-(1) Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά ώστε αυτή, μαζί με γραπτή πρόσκληση, να κοινοποιείται σε κάθε μέλος τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος και τέσσερα τουλάχιστον μέλη.

(3) Οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην εσωτερική λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να ρυθμιστεί με σχετική απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.