Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών και Διαταγμάτων

30.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς και ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι εν λόγω Κανονισμοί δύνανται να αφορούν σε όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή:

(α) στον καθορισμό οποιωνδήποτε εντύπων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο δύναται να υποβάλλονται αιτήσεις για χορήγηση, ανανέωση ή μεταβίβαση άδειας ή εκχώρηση δικαιωμάτων που πηγάζουν από άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις·

(γ) στη ρύθμιση των αδειών για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και της προστασίας των πλουτοπαραγωγικών πηγών υδρογονανθράκων·

(δ) στον τρόπο παροχής πληροφοριών ή ενημέρωσης του Υπουργού από τους αδειούχους·

(ε) στη ρύθμιση -

(i) της αποφυγής παρέμβασης σε άλλες δραστηριότητες μέσα ή κοντά στην περιοχή που περιλαμβάνεται στην άδεια·

(ii) οποιωνδήποτε θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες και στα καθήκοντα των εξουσιοδοτημένων λειτουργών με βάση το άρθρο 19.

(στ) στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη σύναψη συμβολαίων μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αδειούχων·

(ζ) στην ανανέωση και/ή παράταση των αδειών.

(3) Με τους εκδιδόμενους δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμούς, δύναται να δημιουργούνται αδικήματα τα οποία τιμωρούνται με ποινές που προβλέπονται στους εν λόγω Κανονισμούς. Οι ποινές αυτές δε δύναται να υπερβαίνουν τη φυλάκιση για περίοδο μέχρι τέσσερα έτη και χρηματική ποινή μέχρι πέντε εκατομμύρια λίρες.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα εν λόγω Διατάγματα δύναται να προβλέπουν για:

(α) την τήρηση αρχείου υδρογονανθράκων από τον Υπουργό·

(β) την κατασκευή κοινών εγκαταστάσεων·

(γ) τον καθορισμό των πληρωτέων τελών σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση.