Ποινικά αδικήματα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 19

21.-(1) Πρόσωπο διαπράττει αδίκημα, αν:

(α) παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 19·

(β) παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να διεξάγει έρευνες, εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 19·

(γ) παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να κρατήσει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 19·

(δ) παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό να προβεί σε οτιδήποτε κρίνει αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 19·

(ε) παρεμποδίζει τις εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης εξουσιοδοτημένου λειτουργού που ενεργεί δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Οποιοσδήποτε είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1), υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του:

(α) σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες εκατό ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές· και

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.