Αναζήτηση, έρευνα ή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων χωρίς άδεια ή κατά παράβαση όρων της άδειας

22. Πρόσωπο το οποίο διεξάγει αναζήτηση, έρευνα ή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων χωρίς να κατέχει τη σχετική άδεια ή κατά παράβαση των όρων της άδειας που κατέχει, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.