Ορισμός φορέα εκμετάλλευσης

15Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο αδειούχος διορίζει το φορέα εκμετάλλευσης.

(2) Στην περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης διορίζεται από τον αδειούχο, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώνεται εκ των προτέρων και δύναται να προβάλει αντιρρήσεις, αν το κρίνει δε απαραίτητο, όπου προκύπτουν ζητήματα που εμπίπτουν στους περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμούς του 2015, κατόπιν διαβούλευσης με τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(3) Όταν προβάλλονται αντιρρήσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο ζητά από τον αδειούχο όπως διορίσει άλλο κατάλληλο φορέα εκμετάλλευσης ή όπως αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης που επιβάλλονται δυνάμει των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015.

(4) Κατά το διορισμό του φορέα εκμετάλλευσης, ο αδειούχος οφείλει να διασφαλίσει ότι:

(α) Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συγκεκριμένων εργασιών στο πλαίσιο της άδειας· και

(β) πληροί τις απαιτήσεις, εκτελεί τις λειτουργίες του και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του δυνάμει των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015.

(5) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κρίνει με βάση τις διατάξεις των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015, ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει πλέον την ικανότητα να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις των εν λόγω Κανονισμών ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό.

(6) Ο Υπουργός ενημερώνει γραπτώς τον αδειούχο για την απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (5) και δίνει οδηγίες στον αδειούχο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση με τις διατάξεις των περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015.

(7) Ο αδειούχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων και υποδεικνύει, χωρίς καθυστέρηση, αναπληρωτή φορέα εκμετάλλευσης, ο οποίος διορίζεται εφόσον προηγουμένως εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.