Χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας

15. Η διάρκεια ισχύος της άδειας δεν υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται στην άδεια. Το Υπουργικό Συμβούλιο ανανεώνει ή παρατείνει την άδεια για τόσο χρονικό διάστημα όσο προβλέπεται στο Συμβόλαιο μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας και του αδειούχου και σύμφωνα με τους όρους της άδειας.