Μεταβίβαση εξουσίας και/ή καθήκοντος του Υπουργού σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

33.-(1) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό, την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή/και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί χορηγούν και αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Υπουργό. Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Λειτουργός, στον οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος, δυνάμει του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν γραπτές οδηγίες του Υπουργού προς αυτόν.

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί και ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε, δυνάμει του εδαφίου (1), με γραπτή ειδοποίηση προς τον λειτουργό στον οποίο έγινε η μεταβίβαση.