Δικαιοδοσία Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου

32. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 23 του περί Δικαστηρίων Νόμου, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για εκδίκαση όλων των δυνάμει του παρόντος Νόμου αδικημάτων και επιβολή οποιασδήποτε ποινής προβλεπόμενης από τον παρόντα Νόμο ή υπό οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.