Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1Α) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 16 από νομικό πρόσωπο

16Α. [Διαγράφηκε]