Πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι αδειούχοι

17. Ο Υπουργός δύναται να ζητά από τους αδειούχους όπως παρέχουν πληροφορίες για τις υφιστάμενες ή προβλεπόμενες πηγές προμηθειών τους, για τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από τις άδειες τους ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται αναγκαίο από τον Υπουργό, είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε όποτε το κρίνει αυτός αναγκαίο. Ο Υπουργός δύναται να ζητήσει τις εν λόγω πληροφορίες εφόσον δικαιολογείται από τους πιο κάτω λόγους:

(α) δημόσια ηθική·

(β) δημόσια τάξη·

(γ) δημόσια ασφάλεια·

(δ) προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, ζώων ή φυτών·

(ε) προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·

(στ) προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας·

(ζ) τήρηση της εθνικής και διεθνούς νομιμότητας.