Διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης

9.-(1) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει των προνοιών των άρθρων 4 και 5 καταχωρίζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Τμήμα Τελωνείων και τίθενται στη διάθεση της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.).

(2) Όταν από τον έλεγχο του Τμήματος Τελωνείων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, προκύψουν ενδείξεις ή εύλογη υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τότε το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει την περίπτωση στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, για σχετική διερεύνηση.