Προοίμιο

Η Βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθος:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2009.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων·

«Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης» σημαίνει τη Μονάδα που προβλέπεται στα άρθρα 54 και 55 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου·

«ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει:

(α) διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, συμπεριλαμβανομένων νομισματικών μέσων εκδιδομένων στον κομιστή όπως ταξιδιωτικών επιταγών, διαπραγματεύσιμους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων και εντολών πληρωμής) είτε εκδιδόμενοι στον κομιστή είτε οπισθογραφημένοι χωρίς περιορισμό, είτε εκδιδόμενοι σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε διαμορφωμένοι κατά τρόπον ώστε η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα, και μη πλήρεις τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων και εντολών πληρωμής) υπογεγραμμένοι αλλά με παράλειψη του ονόματος του δικαιούχου·

(β) τα μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής).

«Τελωνειακός Κώδικας» σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο· και

«χρυσός» σημαίνει χρυσές λίρες, χρυσά νομίσματα, και τυποποιημένες ράβδους ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών, αλλά δεν περιλαμβάνει χρυσό που χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

Αρμοδιότητα εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Το Τμήμα Τελωνείων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Δήλωση ρευστών διαθεσίμων

4. Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος ή εξέρχεται από αυτή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα ή χρυσό αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, υποχρεούται να δηλώνει γραπτώς το ποσό αυτό ή το χρυσό σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την είσοδό του ή την έξοδό του.

Παράλειψη δήλωσης

5.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να δηλώσει σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων το μεταφερόμενο ποσό ρευστών διαθεσίμων ή χρυσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ή προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ή αναληθούς, ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης σύμφωνα με το εδάφιο (1), ολόκληρο το ποσό των ρευστών διαθεσίμων είναι δυνατό να παρακρατηθεί ή να κατασχεθεί ως υποκείμενο εις δήμευση, δυνάμει των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Διευθυντής.

Εξουσία για συμβιβασμό αδικημάτων

6. Η εξουσία που παρέχεται στο Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων δυνάμει του άρθρου 88 του Τελωνειακού Κώδικα, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 5.

Διενέργεια ανακρίσεων

7. Οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα όσον αφορά τη διενέργεια ανακρίσεων, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 5.

Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων

8. Όταν σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που αρχίζει από το Διευθυντή και που έχει σχέση με αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή με τη δικαστική κήρυξη εις δήμευση ρευστών διαθεσίμων που έχουν κατασχεθεί, το βάρος της απόδειξης για το νόμιμο της μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων ή χρυσού στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, φέρει το άλλο μέρος της διαδικασίας αυτής.

Διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης

9.-(1) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει των προνοιών των άρθρων 4 και 5 καταχωρίζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Τμήμα Τελωνείων και τίθενται στη διάθεση της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.).

(2) Όταν από τον έλεγχο του Τμήματος Τελωνείων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, προκύψουν ενδείξεις ή εύλογη υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τότε το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει την περίπτωση στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, για σχετική διερεύνηση.

Έκδοση Κανονισμών και Γνωστοποιήσεων

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Διευθυντής, με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει οτιδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο για διαδικασίες που αφορούν στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
17 του Ν. 63(Ι)/2022Κατάργηση

Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 63(Ι)/2022].

Σημείωση
18 του Ν. 63(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 63(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 63(Ι)/2022] λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ την 3η Ιουνίου 2021.