Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων·

«Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης» σημαίνει τη Μονάδα που προβλέπεται στα άρθρα 54 και 55 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου·

«ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει:

(α) διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, συμπεριλαμβανομένων νομισματικών μέσων εκδιδομένων στον κομιστή όπως ταξιδιωτικών επιταγών, διαπραγματεύσιμους τίτλους (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων και εντολών πληρωμής) είτε εκδιδόμενοι στον κομιστή είτε οπισθογραφημένοι χωρίς περιορισμό, είτε εκδιδόμενοι σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε διαμορφωμένοι κατά τρόπον ώστε η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα, και μη πλήρεις τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων και εντολών πληρωμής) υπογεγραμμένοι αλλά με παράλειψη του ονόματος του δικαιούχου·

(β) τα μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής).

«Τελωνειακός Κώδικας» σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο· και

«χρυσός» σημαίνει χρυσές λίρες, χρυσά νομίσματα, και τυποποιημένες ράβδους ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών, αλλά δεν περιλαμβάνει χρυσό που χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.