Αρμοδιότητα εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Το Τμήμα Τελωνείων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.