Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και ορισμός Γραμματέων

4.-(1) Η Υπηρεσία καθίσταται αρμόδια για τη διαχείριση αιτήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3.

(2) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας ορίζει Γραμματέα σε κάθε επαρχία ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος και υπηρετεί στην Υπηρεσία.

(3) Η Υπηρεσία καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλει στον Υπουργό και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(4) (α) Η Υπηρεσία διατηρεί Μητρώο Εμπόρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εμπόρων, οι οποίοι συμμετέχουν σε διαιτησία, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(β) Το Μητρώο Εμπόρων δημοσιοποιείται κάθε χρόνο και αποτελεί παράρτημα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου.