Δικαίωμα υποβολής αίτησης

5. Καταναλωτής ο οποίος έχει καταναλωτική απαίτηση εναντίον εμπόρου και ο οποίος επιθυμεί τη διευθέτησή της με τη διαδικασία διαιτησίας δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, εκτός αν για την ίδια καταναλωτική απαίτηση έχει ήδη εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της Δημοκρατίας ή ευρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία.