Έκδοση απόφασης και έξοδα

23.-(1) Ο Διαιτητής εκδίδει την απόφαση του γραπτώς κατά το δυνατόν την ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η ακροαματική διαδικασία και εν πάσει περιπτώσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αυτή.

(2) Η απόφαση του Διαιτητή επιδίδεται γραπτώς στα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.

(3) Ο Διαιτητής, στη γραπτή απόφασή του, την οποία αιτιολογεί παραθέτοντας τα κύρια σημεία στα οποία στηρίχθηκε, καθορίζει τα ακόλουθα:

(α)Το ποσό που το μέρος εναντίον του οποίου εκδίδεται η απόφαση οφείλει να καταβάλει στο μέρος υπέρ του οποίου εκδίδεται η απόφαση και

(β)τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), τα έξοδα τα οποία κρίνει δίκαιο υπό τις περιστάσεις να καταβληθούν, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής που καταβλήθηκε στο Διαιτητή δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, τα έξοδα περιορίζονται σε δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση και δεν περιλαμβάνουν ποσά που σχετίζονται με οποιαδήποτε αμοιβή η οποία καταβλήθηκε σε δικηγόρους, πληρεξούσιους αντιπροσώπους ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο βοήθησε το μέρος κατά την ενώπιον του Διαιτητή διαδικασία.

(4) Σε περίπτωση που ο Διαιτητής εκδώσει ερήμην απόφαση, δυνάμει του άρθρου 24, τα έξοδα καταβάλλονται από το μέρος που δεν παρέστη στην ακρόαση.