Υποχρεώσεις πωλητή

4. (1) Ο πωλητής, πριν υποθηκεύσει ακίνητη ιδιοκτησία που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης η οποία δεν έχει κατατεθεί από τον αγοραστή, έχει υποχρέωση να καταθέσει την εν λόγω σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, νοουμένου ότι μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της σύμβασης ο αγοραστής έχει εκπληρώσει τις μέχρι τότε συμβατικές του υποχρεώσεις.

(2) Πωλητής που παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5 000) ή και στις δύο αυτές ποινές.