Επιφύλαξη εξουσίας Δικαστηρίου

13. Καμιά διάταξη η οποία περιέχεται στον παρόντα Νόμο δεν ερμηνεύεται ότι αποστερεί οποιοδήποτε Δικαστήριο από το δικαίωμα να επιδικάσει αποζημιώσεις για παράβαση σύμβασης όταν το Δικαστήριο κρίνει αυτό σκόπιμο, αντί να διατάσσει ειδική εκτέλεση της σύμβασης.