Ευθύνη κληρονόμων πωλητή

14. Αν οποιοσδήποτε πωλητής δυνάμει σύμβασης σε σχέση με την οποία τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 7 ή και 8, αποβιώσει μετά την κατάρτιση της σύμβασης, ο αγοραστής δικαιούται να αξιώσει από το διαχειριστή της περιουσίας του πωλητή κάθε θεραπεία, όπως δικαιούται από τον παρόντα Νόμο να αξιώσει από τον πωλητή.