Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά -

«αγοραστής» σημαίνει το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου, σύμφωνα με τη σύμβαση, θα μεταβιβασθεί ακίνητη ιδιοκτησία, έναντι ανταλλάγματος και περιλαμβάνει εκδοχέα σε σύμβαση εκχώρησης·

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο και περιλαμβάνει εμπράγματο δικαίωμα που αποκτάται με την εγγραφή σύμβασης μίσθωσης, η οποία εγγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου·

«απαγόρευση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο·

«αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο·

«αρμόδιος Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο·

«Δικαστήριο» σημαίνει το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία ή το Ανώτατο Δικαστήριο κατά την άσκηση της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας του·

«εγγεγραμμένος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο·

«εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας» σημαίνει την, κατόπιν διατάγματος Δικαστηρίου για ειδική εκτέλεση σύμβασης, καταχώρηση ακίνητης ιδιοκτησίας στο Κτηματικό Μητρώο του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στο όνομα του προσώπου το οποίο αναφέρεται στο διάταγμα αυτό·

«ειδική εκτέλεση σύμβασης» σημαίνει την κατόπιν διατάγματος Δικαστηρίου εκτέλεση υποχρεώσεων που πηγάζουν από σύμβαση περιλαμβανομένης της εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας που αποτελεί το αντικείμενο σύμβασης, σε σχέση με την οποία τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου·

«εκδοχέας εξασφάλισης» σημαίνει τον εκδοχέα σε σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης η οποία έχει κατατεθεί δυνάμει του άρθρου 11·

«εκχωρητής εξασφάλισης» σημαίνει τον εκχωρητή σε σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης η οποία έχει κατατεθεί δυνάμει του άρθρου 11·

«εμπράγματο βάρος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο·

«κατάθεση της σύμβασης» σημαίνει την κατάθεση πιστού αντιγράφου της σύμβασης στο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία για τη δημιουργία εμπραγμάτου βάρους στην ακίνητη ιδιοκτησία που αφορά η σύμβαση·

«Κτηματικό Μητρώο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο·

«περιορισμένη κοινόκτητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο·

«πωλητής» σημαίνει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται σε σύμβαση ως πωλητές και είτε είναι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ολόκληρης της ακίνητης ιδιοκτησίας είτε εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες εξ’ αδιαιρέτου ιδανικών μεριδίων και περιλαμβάνει τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία έχουν υπογράψει συμφωνία διανομής, έτσι ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει δικαίωμα ελεύθερης κατοχής, χρήσης και διάθεσης του μέρους που αναλογεί σ΄ αυτόν, καθώς και τον αντιπάροχο ακίνητης ιδιοκτησίας σε σύμβαση αντιπαροχής·

«σύμβαση» σημαίνει σύμβαση πώλησης ή ανταλλαγής ή εκχώρησης ή αντιπαροχής ή συμφωνία διανομής ακίνητης ιδιοκτησίας.

«σύμβαση αντιπαροχής» σημαίνει σύμβαση μεταξύ του παρόχου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας και του αντιπαρόχου, ο οποίος αναλαμβάνει την ανάπτυξή της, με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση σ΄ αυτόν -

(α)τμήματος ή εξ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας της ακίνητης ιδιοκτησίας, ή

(β)ολόκληρης ή τμήματος ή εξ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας της ακίνητης ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονη ανάληψη υποχρέωσης μεταβίβασης τμήματος αυτής, μετά την ανάπτυξη, από τον αντιπάροχο στον πάροχο της ακίνητης ιδιοκτησίας.

«σύμβαση εκχώρησης» σημαίνει τη γραπτή συμφωνία μεταξύ του αγοραστή σε σύμβαση (εκχωρητή) και τρίτου προσώπου (εκδοχέα), με την οποία εκχωρούνται, από τον εκχωρητή στον εκδοχέα, δικαιώματα ή και ανάλογες υποχρεώσεις, αν υπάρχουν, του αγοραστή, είτε χαριστικά, είτε άλλως πως·

«σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης» σημαίνει τη γραπτή συμφωνία μεταξύ του αγοραστή σε ισχύουσα σύμβαση (εκχωρητή) και τρίτου προσώπου (εκδοχέα), με την οποία εκχωρούνται από τον εκχωρητή στον εκδοχέα δικαιώματα του εκχωρητή με βάση τη σύμβαση, για σκοπούς εξασφάλισης χρηματικής υποχρέωσης·

«τμήμα ακίνητης ιδιοκτησίας» σημαίνει κάθε τμήμα ακίνητης ιδιοκτησίας, άλλο από εξ αδιαιρέτου ιδανική μερίδα, το οποίο προσδιορίζεται επί σχεδίου ή σχεδιαγράμματος ή άλλως πως και περιλαμβάνει υπό διαχωρισμό οικόπεδο, όροφο ή τμήμα ορόφου, δωμάτιο, γραφείο, διαμέρισμα, κατοικία, κατάστημα ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα γης ή οικοδομής, που, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, δύναται να εγγραφεί χωριστά.