Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2011.