Σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης

11. (1) Ο εκδοχέας σε σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης δύναται να καταθέσει τη σύμβαση αυτή, στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία η οποία αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης την οποία αυτή αφορά, οποτεδήποτε μετά την υπογραφή της και σε περίπτωση κατάθεσής της τυγχάνουν εφαρμογής οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Η κατάθεση της σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης γίνεται αποδεκτή μόνο αν-

(α)η σύμβαση την οποία αφορά είναι ήδη κατατεθειμένη·

(β)είναι γραπτή, περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία της ταυτότητας των συμβαλλομένων και είναι υπογραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη των οποίων οι υπογραφές είναι δεόντως πιστοποιημένες·

(γ)προσδιορίζει επακριβώς τη σύμβαση στην οποία αναφέρεται· και

(δ)καθορίζει επαρκώς τη χρηματική υποχρέωση την οποία εξασφαλίζει.

(3) Η κατάθεση της σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης επενεργεί ως επιβάρυνση επί της σύμβασης που αφορά και διατηρεί τη σειρά προτεραιότητας του εμπράγματου βάρους που δημιουργείται από την κατάθεση της σύμβασης την οποία αφορά, ώστε ο εκδοχέας εξασφάλισης αποκτά το εμπράγματο βάρος που δημιουργείται από την κατάθεση της σύμβασης την οποία αφορά.

(4) Σε περίπτωση που ο εκχωρητής εξασφάλισης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τη σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης, ο εκδοχέας εξασφάλισης δύναται να καταχωρήσει αγωγή για ειδική εκτέλεση της σύμβασης που αυτή αφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, ώστε να εκδοθεί διάταγμα του Δικαστηρίου σύμφωνα με το εδάφιο (7) του εν λόγω άρθρου:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν επηρεάζουν το δυνάμει του παρόντος Νόμου δικαίωμα του αγοραστή, ο οποίος είναι εκχωρητής εξασφάλισης, να καταχωρήσει αγωγή για ειδική εκτέλεση της σύμβασης.

(5) Σε περίπτωση που είναι κατατεθειμένη σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης, η ακίνητη ιδιοκτησία που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης που αυτή αφορά δεν μπορεί να μεταβιβαστεί δυνάμει του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, εκτός αν προηγουμένως αποσυρθεί ή διαγραφεί η κατάθεση της σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(6) Σε περίπτωση που η χρηματική υποχρέωση την οποία εξασφαλίζει η σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης εξοφλείται ή παύει να υφίσταται, ο εκδοχέας εξασφάλισης μεριμνά για απόσυρση της κατάθεσής της, εμφανιζόμενος ενώπιον του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία η οποία αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης την οποία αυτή αφορά και προσάγοντας τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έγγραφα.

(7) Όταν ο εκδοχέας εξασφάλισης-

(α)αρνείται ή αμελεί να προβεί στην απόσυρση της κατάθεσης της σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης έστω και αν η εξασφαλιζόμενη χρηματική υποχρέωση έχει εξοφληθεί ή έπαυσε να υφίσταται, ή

(β)αρνείται να αποδεκτεί πληρωμή του ποσού της χρηματικής υποχρέωσης για την οποία παραχωρήθηκε η σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης, αφού αυτή έχει καταστεί πληρωτέα και να προβεί στην απόσυρση της κατάθεσης, ή

(γ)είναι αγνώστου διαμονής ή είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός που δεν υφίσταται πλέον ή απεβίωσε και ο προσωπικός αντιπρόσωπος ή οι κληρονόμοι του είναι άγνωστοι και στις περιπτώσεις αυτές είτε ο εκχωρητής εξασφάλισης αδυνατεί για οποιοδήποτε από τους λόγους αυτούς να πληρώσει στο δικαιούχο το ποσό που εξασφαλίζεται με τη σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης, αφού τούτο έχει καταστεί πληρωτέο, είτε η χρηματική υποχρέωση που εξασφαλίζεται έχει εξοφληθεί ή έπαυσε να υφίσταται,

ο εκχωρητής εξασφάλισης δύναται να απευθυνθεί στο δικαστήριο και να ζητήσει την έκδοση διατάγματος με το οποίο να διατάσσεται η διαγραφή της κατάθεσης της σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης και το δικαστήριο δύναται να εκδώσει το κατά την κρίση του δίκαιο υπό τις περιστάσεις διάταγμα:

Νοείται ότι, ο αρμόδιος Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός, με την παρουσίαση σ’ αυτόν διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου με το οποίο διατάσσεται η διαγραφή της κατάθεσης της σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης, ή επίσημου αντιγράφου αυτού, μεριμνά ώστε να διενεργηθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή του διατάγματος.

(8) Σε περίπτωση που είναι κατατεθειμένη σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης, ο εκχωρητής εξασφάλισης δε δύναται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του εκδοχέα εξασφάλισης να-

(α)αποσύρει την κατάθεση της σύμβασης την οποία αφορά η σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης,

(β)ακυρώσει τη σύμβαση την οποία αφορά η σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης, ή

(γ)συνάψει σύμβαση εκχώρησης.

(9) Σε περίπτωση που είναι κατατεθειμένη σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης και ο πωλητής τερματίσει τη σύμβαση την οποία αφορά η σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης, ενημερώνει ταυτόχρονα τον εκδοχέα εξασφάλισης για τον τερματισμό της σύμβασης.

(10) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου συνέπειες της κατάθεσης της σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης παύουν να υφίστανται με την απόσυρση της κατάθεσής της από τον εκδοχέα εξασφάλισης ή με την παρέλευση της προθεσμίας καταχώρησης έφεσης εναντίον δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσεται η διαγραφή της και σε περίπτωση καταχώρισης έφεσης με την έκδοση απόφασης στην έφεση.