Αποτέλεσμα εγγραφής δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου για ειδική εκτέλεση

10. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία εγγραφεί κατόπιν έκδοσης διατάγματος Δικαστηρίου για την ειδική εκτέλεση της σύμβασης σε οποιοδήποτε πρόσωπο η ιδιοκτησία αυτή, μετά την εγγραφή της, περιέρχεται στο εν λόγω πρόσωπο στην έκταση του δικαιώματος ιδιοκτησίας και του συμφέροντος στην ιδιοκτησία αυτή δυνάμει της σύμβασης και το Δικαστήριο, το οποίο έχει διατάξει την ειδική εκτέλεση της σύμβασης, δύναται να διατάξει την παράδοση ή την εξασφάλιση της κατοχής της ιδιοκτησίας στο πρόσωπο αυτό, όπως το Δικαστήριο κρίνει ορθό.