Εκτέλεση δικαστικού διατάγματος

8.- (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξασφάλισε δικαστικό διάταγμα που διατάσσει ειδική εκτέλεση σύμβασης, πρέπει να απευθυνθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής του στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για την εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, στο όνομα του προσώπου που αναγράφεται στο διάταγμα. Ο αρμόδιος Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός, με την παρουσίαση του διατάγματος ή επίσημου αντιγράφου του και αφού προσαχθούν τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, μεριμνά ώστε να διενεργηθούν στο Κτηματικό Μητρώο του γραφείου όλες οι εγγραφές που είναι αναγκαίες για εφαρμογή του διατάγματος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εμπράγματα βάρη ή απαγορεύσεις που βαρύνουν την ακίνητη ιδιοκτησία ή τον ιδιοκτήτη της και τα οποία ακολουθούν κατά προτεραιότητα τη σύμβαση της οποίας διατάσσεται η ειδική εκτέλεση, εξαιρουμένου εμπράγματου βάρους που δημιουργείται με διάταγμα Δικαστηρίου, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 7:

Νοείται ότι, ο αρμόδιος Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός, ο οποίος καλείται να διενεργήσει εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με διάταγμα Δικαστηρίου που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα, δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο για οδηγίες σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια της εγγραφής αυτής και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει τέτοιες οδηγίες τις οποίες ήθελε κρίνει αναγκαίες.

(2) Σε περίπτωση που υπάρχει κατατεθείμενη σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης και ο εκχωρητής εξασφάλισης προς όφελος του οποίου εκδόθηκε διάταγμα Δικαστηρίου που διατάσσει ειδική εκτέλεση σύμβασης αρνείται ή αμελεί να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση του διατάγματος αυτού, ο εκδοχέας εξασφάλισης δύναται να προβεί στις εν λόγω ενέργειες και να απευθυνθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι, ο εκδοχέας εξασφάλισης δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο για οδηγίες σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει αναφορικά με τις πιο πάνω αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση του διατάγματος και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει τέτοιες οδηγίες τις οποίες ήθελε κρίνει αναγκαίες.