Δικαίωμα για ειδική εκτέλεση παύει αν ιδιοκτησία δεν εγγραφεί στο Κτηματικό Μητρώο εντός ορισμένου χρόνου

9. (1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, εξασφάλισε διάταγμα Δικαστηρίου που διατάσσει ειδική εκτέλεση σύμβασης, αμελήσει ή παραλείψει να απευθυνθεί για τη εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομά του και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες πράξεις και ενέργειες για να καταστεί δυνατή η διενέργεια της εγγραφής, εντός ενός έτους από την ημερομηνία του διατάγματος, το δικαίωμα του εν λόγω προσώπου να αξιώσει ειδική εκτέλεση της σύμβασης τερματίζεται και καμιά εγγραφή της ιδιοκτησίας δεν διενεργείται στο όνομά του στο Κτηματικό Μητρώο του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, δυνάμει της εξουσιοδότησης του διατάγματος, εκτός αν η περίοδος ισχύος του διατάγματος ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Το διάταγμα του Δικαστηρίου για ειδική εκτέλεση σύμβασης δύναται να ανανεώνεται για περαιτέρω περιόδους οι οποίες δε θα υπερβαίνουν το ένα έτος η κάθε μια, αν το Δικαστήριο κρίνει τούτο δίκαιο και εύλογο υπό τις περιστάσεις:

Νοείται ότι, η αίτηση για ανανέωση του διατάγματος κατατίθεται στο Δικαστήριο πριν από τη λήξη της περιόδου της ισχύος του και το Δικαστήριο δύναται να το ανανεώσει ανεξάρτητα αν έχει ήδη παρέλθει η πιο πάνω περίοδος.