Δόλια εξαπάτηση

84.(1) Κάθε πρόσωπο που εξαπατεί με δόλιο τρόπο άλλο πρόσωπο, με παράνομη πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με στοίχημα, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν αποτελεί υπεράσπιση το γεγονός ότι το άλλο πρόσωπο κερδίζει ή αυξάνονται οι πιθανότητες του να κερδίσει από το στοίχημα.

(3) Για σκοπούς του εδαφίου (1), δόλια εξαπάτηση σε στοίχημα περιλαμβάνει εξαπάτηση, παραπλάνηση, παρέμβαση ή υποκίνηση σε σχέση με τη διαδικασία με την οποία διεξάγεται το στοίχημα, ή με αγώνα, ιπποδρομία ή άλλο γεγονός το οποίο σχετίζεται με στοίχημα, ή απόπειρα τέτοιας εξαπάτησης, παραπλάνησης, παρέμβασης ή υποκίνησης.