Παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών

83.(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών.

(2) Όποιος διεξάγει ή παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.