Παροχή ψευδών πληροφοριών

86. Όποιος, με πρόθεση, παρέχει στην Αρχή πληροφορία που είναι ψευδής ή παραπλανητική, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.