Πρόσκληση για στοίχημα σε ανήλικους

87. Όποιος προσκαλεί, υποκινεί ή επιτρέπει σε ανήλικο πρόσωπο-

(α) να συμμετάσχει σε στοίχημα. ή

(β) να εισέλθει σε αδειούχο υποστατικό,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.