Επιβεβλημένο τέλος

26.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν Μέρος, «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για τη χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Μέχρι την έκδοση των δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμών, το επιβεβλημένο τέλος καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύος ενός (1) έτους σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) και για άδεια ισχύος δύο (2) ετών σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000)∙ και

(β) για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύος ενός (1) έτους σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) και για άδεια ισχύος δύο (2) ετών σε τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).