Επιβεβλημένο τέλος

26.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν Μέρος, «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για τη χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Μέχρι την έκδοση των δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμών, το επιβεβλημένο τέλος καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύος ενός (1) έτους σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) και για άδεια ισχύος δύο (2) ετών σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000)∙ και

(β) για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύος ενός (1) έτους σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) και για άδεια ισχύος δύο (2) ετών σε τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)∙ και

(γ) χωρίς επηρεασμό των παραγράφων (α) και (β) για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε σχέση με παροχή υπηρεσιών  στοιχήματος σε δύο ή περισσότερα υποστατικά, το επιβεβλημένο τέλος είναι-

(i) δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για έκαστο υποστατικό εκτός του πρώτου υποστατικού, όταν η άδεια ισχύει για ένα έτος, ή

(ii) τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) για έκαστο υποστατικό εκτός του πρώτου υποστατικού, όταν η άδεια ισχύει για δύο έτη,

επιπρόσθετα του κατά περίπτωση εφαρμοστέου τέλους σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β).