Κοινοποίηση στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποίηση

18. Κάθε άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που εκδίδεται από την Αρχή, καθώς και κάθε ανάκληση ή αναστολής άδειας και κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, κοινοποιούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποιούνται από την Αρχή.