Απαγόρευση μεταβίβασης ή εκχώρησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

19. Άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή B ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.