Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειας

75. Όποιος παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειάς του, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.