Συμμετοχή σε στοίχημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου

76. Όποιος συμμετέχει σε οποιοδήποτε στοίχημα το οποίο διεξάγεται κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.