Έγκριση ή ανανέωση αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

16.(1) Η Αρχή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, δύναται –

(α) αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, να εγκρίνει την αίτηση και να επιβάλει τους κατά την κρίση της αναγκαίους όρους για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, ή

(β) να απορρίψει την αίτηση.

(2) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο από την ημερομηνία της έγκρισης της αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ειδοποιεί τον αιτητή και εκδίδει την άδεια.

(3) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον αιτητή μέσα σε εύλογο χρόνο.