Προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

15.(1) Ουδεμία άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν η Αρχή ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής, ο αξιωματούχος, ο πραγματικός δικαιούχος και ο κάτοχος σημαντικού συμφέροντος του νομικού προσώπου:

(α) δεν έχει καταδικασθεί από αρμόδιο δικαστήριο σε σχετικό αδίκημα· και

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά είναι φυσικό πρόσωπο.

(2) Η Αρχή κατά την εξέταση της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας, αφού κρίνει ότι τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πληρούν τις προϋποθέσεις του υπό αναφορά εδαφίου, για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητας των προσώπων αυτών, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση και το ιστορικό του προσώπου αυτού, που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στους χρηματοοικονομικούς πόρους, διαθέσιμους για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στοιχήματος· και

(β) σε περίπτωση μη λευκού ποινικού μητρώου, τη φύση των προηγούμενων καταδικών, το είδος και το ύψος της επιβληθείσας ποινής.