Ισχύς άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

24.(1) Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύει για χρονική περίοδο ενός ή δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής της, ανάλογα με το χρόνο που καθορίζεται στην αίτηση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύει για όσο χρόνο ισχύει και η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α.