Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

23.(1) Η Αρχή πριν αναστείλει ή ανακαλέσει άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22, καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον στη χορήγηση της άδειας, να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου όχι μικρότερης των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από αυτήν ως αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιόν της, δυνάμει του εδαφίου (1) και εφόσον κρίνει ότι δικαιολογείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, δύναται να -

(α) αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή να ανακαλέσει την άδεια, και/ή

(β) καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση, και

σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς την απόφασή της στον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον στη χορήγησή της άδειας.

(3) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου καθορισμένου χρόνου, με τις αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δύναται να ανακαλέσει την άδεια.