Κατάργηση

92.(1) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος καταργείται.

(2) Το άρθρο 4 και το εδάφιο (2) του άρθρου 15 του περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμου, καταργούνται.