Υποχρεώσεις κατόχου άδειας υποστατικού

41.(1) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού υποχρεούται να αναρτά και διατηρεί, σε περίοπτη θέση, στο αδειούχο υποστατικό-

(α) την άδεια υποστατικού·

(β) πινακίδα στην οποία να αναγράφεται, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, η απαγόρευση εισόδου ανηλίκων προσώπων στο αδειούχο υποστατικό˙ και

(γ) πινακίδα στην οποία να αναγράφονται, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, οι όροι και κανονισμοί βάσει των οποίων παρέχονται υπηρεσίες για στοίχημα.

(2) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος υποστατικού, υποχρεούται να επιτρέπει, σε μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και/ή σε εκπροσώπους της Αρχής και/ή σε άλλα πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό ή εξουσιοδοτημένα δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου, να εισέρχονται ελεύθερα στο αδειούχο υποστατικό για σκοπούς ελέγχου της ορθής και πιστής εφαρμογής των όρων παραχώρησης της εν λόγω άδειας, των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και των οδηγιών της Αρχής που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 11.

(3) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος του υποστατικού που δεν συμμορφώνεται με το εδάφιο (1) ή (2), χωρίς εύλογη αιτία, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.