Αναστολή άδειας υποστατικού

42.(1) Η Αρχή δύναται να αναστείλει άδεια υποστατικού στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε όρο της άδειας του.

(2) Η άδεια υποστατικού αναστέλλεται για όσο χρόνο η Αρχή κρίνει ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη συμμόρφωση και η περίοδος αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

(3) Η αναστολή της ισχύος της άδειας υποστατικού, δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας που προέκυψε πριν από την αναστολή της.