Υποχρέωση καταβολής φόρου στοιχήματος και εισφοράς

73. Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται, κατά το τέλος κάθε λογιστικής περιόδου, να καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό φόρου στοιχήματος και στην Αρχή την εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.