Πολλαπλά στοιχήματα

72. (1) Υπό την επιφύλαξη των προνοιών του εδαφίου (2), το παρόν άρθρο εφαρμόζεται όπου-

(α) παίκτης στοιχηματίζει σε περισσότερα από ένα ενδεχόμενα και σε κάθε ενδεχόμενο διενεργεί ξεχωριστό στοίχημα, και

(β) στοιχηματίζει με τον όρο ότι, αν το στοίχημα σε σχέση με ένα ενδεχόμενο είναι επιτυχές, το ποσό του στοιχήματος ή τα κέρδη, θα μεταφερθούν ως ποσό στοιχήματος σε σχέση με άλλο ενδεχόμενο:

Νοείται ότι κάθε στοίχημα που εξαρτάται από το αποτέλεσμα προηγούμενου στοιχήματος, θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο του εν λόγω αποτελέσματος.

(2) Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται όπου παίκτης στοιχηματίζει σε περισσότερα από ένα ενδεχόμενα, αν το στοίχημα γίνεται ως ένα μοναδικό στοίχημα που γίνεται σε συγκεκριμένο χρόνο.

(3) Στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η αναφορά σε “ποσό στοιχήματος ή κέρδη” περιλαμβάνει αναφορά σε -

(α) οποιοδήποτε μέρος του ποσού στοιχήματος∙ ή

(β) οποιοδήποτε μέρος των κερδών∙ ή

(γ) οποιοδήποτε συνδυασμό ποσού στοιχήματος και κερδών.