Παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εκτεινόμενου στοιχήματος (spread bet).

82.(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή η παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή εκτεινόμενου στοιχήματος.

(2) Εκτεινόμενο στοίχημα, περιλαμβάνει στοίχημα τα κέρδη και το κόστος του οποίου-

(α) δεν είναι και δεν μπορούν να είναι γνωστά κατά το χρόνο που διεξάγεται το στοίχημα∙

(β) εξαρτώνται από την απόκλιση του αποτελέσματος ιπποδρομίας, διαγωνισμού, αγώνα ή άλλου γεγονότος∙ ή

(γ) εξαρτώνται από την έκταση τέτοιας απόκλισης.

(3) Όποιος παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή εκτεινόμενων στοιχημάτων, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.