Επιβεβλημένο τέλος

66.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν Μέρος «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για άδεια αποδέκτη Κλάσης Β το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Μέχρι την έκδοση των δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμών, το επιβεβλημένο τέλος καθορίζεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) για άδεια ισχύος ενός (1) έτους και σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000,00) για άδεια ισχύος δύο (2) ετών

(3) Το επιβεβλημένο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Β και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%).