Αδικήματα και ποινές

67.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 60, είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, που παραβαίνει τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 11, σε σχέση με την υποχρέωση αναφοράς της γνώσης ή εύλογης υποψίας ότι πρόσωπο ενέχεται σε διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 27 του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμου.