Φύση και τύπος άδειας υποστατικού

35. Άδεια υποστατικού εξουσιοδοτεί τη χρήση υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α και καθορίζει -

(α) το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) τη διεύθυνση τόπου διαμονής και εργασίας του προσώπου προς όφελος του οποίου εκδίδεται σε περίπτωση που αυτό είναι φυσικό πρόσωπο ή τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο·

(γ) το υποστατικό, για το οποίο εκδίδεται·

(δ) οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται σε αυτήν από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38∙ και

(ε) το σχέδιο του υποστατικού.